KONTROLLANSVARIG

Kontrollansvarig

Kontrollansvarig ska bistå byggherren (dvs dig) med sin kunskap

gällande bygglagsstiftelsens krav.


Som kontrollansvarig åligger det mig att:

- upprätta kontrollplan

- delta i tekniska samråd

- delta i startmöte

- delta i byggmöte

- bevaka att entreprenörerna genomför sina egenkontroller

- bevaka att gällande bestämmelser och villkor för åtgärder följs

- delta i myndighetsbesiktning och andra kontroller

- delta vid byggnadsnämndens arbetsbesök

- bevaka att andra branschkrav efterlevs av anlitade aktörer

- dokumentera sina arbetsplatsbesök

- notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärdering inför slutbeskedet

- avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked


Christer Härjesten har jobbat som kontrollansvarig sedan 1999 på både småhus och industribyggnader.


Enligt lag måste den kontrollansvarige vara certifierad och inte ha några

band med byggmästaren.

Christer certifierades 2011 genom RI.SE och är riksbehörig kontrollansvarig enligt

den nya PBL som började gälla 2011.


Läs mer om kontrollansvarig på Boverkets hemsida.